PRIVACYVERKLARING  

De besloten vennootschap Estate Media B.V., statutair gevestigd te ‘s- Gravenhage, geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 73260177, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Estate Media B.V.
Nieuwe Uitleg 29
2514 BR ’s-Gravenhage
info@estatemedia.nl
www.estatemedia.nl

Voor meer informatie of vragen over deze privacyverklaring is de functionaris gegevensbescherming van Estate Media B.V., zijnde de heer
ing. R.S.P. Doedijns, te bereiken via info@estatemedia.nl.

Artikel 1: De persoonsgegevens

Estate Media B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die Estate Media B.V. verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden door klanten;
 • gegevens over activiteiten op de website van Estate Media B.V.;
 • bankrekeningnummer.

Artikel 2: Doeleinden voor verwerking

Estate Media B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de volgende doeleinden:

 1. Om diensten te verlenen en te factureren.
 2. Om met klanten te communiceren (waaronder het verzenden van berichten).
 3. Om informatie over klanten te verstrekken aan derden indien daarvoor toestemming is gegeven.
 4. Om informatie over klanten te verstrekken aan derden indien Estate Media B.V. daartoe verplicht is op basis van wet- of regelgeving (bijv. aan opsporingsinstanties).
 5. Om te controleren of klanten aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.
 6. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
 7. Om identiteiten te verifiëren en fraude tegen te gaan.

Artikel 3: Termijn bewaren persoonsgegevens

Estate Media B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Artikel 4: Delen van persoonsgegevens met derden

Estate Media B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Estate Media B.V. kan gebruik maken van de diensten van derden om de gegevens van klanten te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Estate Media B.V. en Estate Media B.V. draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Estate Media B.V. optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Estate Media B.V. afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van Estate Media B.V..

Voor het overige verstrekt Estate Media B.V. alleen gegevens aan derden met voorafgaande toestemming van klanten of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

Artikel 5: Cookies

Estate Media B.V. maakt gebruik van cookies die geen inbreuk maken op de privacy van klanten. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

De klant kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen verwijderd worden.

Artikel 6: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De klant heeft het recht om Estate Media B.V. te verzoeken de eigen persoonsgegevens in te laten zien, te corrigeren of te verwijderen.

De klant heeft het recht om een eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Estate Media B.V..

De klant behoudt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De klant kan te allen tijde een verzoek indienen om de persoonsgegevens door Estate Media B.V. op te laten sturen.

Estate Media B.V. kan hiervoor in redelijkheid de door haar gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 7: Beveiliging persoonsgegevens

Estate Media B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de klant de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik dient er contact opgenomen te worden met de klantenservice.

Indien de klant aanwijzingen heeft dat Estate Media B.V. persoonsgegevens niet op een correcte wijze verwerkt heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509AJ DEN HAAG, Nederland (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)